เกี่ยวกับวิชาของเรา

2566-2570-อ21201-ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม1-คำอธิบายรายวิชา ตปท.ก.ใหม่.pdf
2566-2570-อ21203-ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม(พิเศษ)1-คำอธิบายรายวิชา ตปท.ก. ใหม่.pdf
2566-2570-อ23101-ภาษาอังกฤษพื้นฐาน5-คำอธิบายรายวิชา ตปท.ก. ใหม่.pdf